steel-guitar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel-guitar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel-guitar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel-guitar.

Từ điển Anh Việt

  • steel-guitar

    * danh từ

    (nhạc) đàn ghi ta Ha-oai