steatopygous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steatopygous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steatopygous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steatopygous.

Từ điển Anh Việt

  • steatopygous

    /,stiətou'paidʤəs/

    * tính từ

    có mông nhiều mỡ (đàn bà)