steatogenous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steatogenous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steatogenous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steatogenous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steatogenous

    * kỹ thuật

    y học:

    tạo mỡ