steatadenoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steatadenoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steatadenoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steatadenoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steatadenoma

    * kỹ thuật

    y học:

    u tuyến bã nhờn