steam-vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-vessel.

Từ điển Anh Việt

  • steam-vessel

    * danh từ

    khí thuyền