steam-plough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-plough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-plough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-plough.

Từ điển Anh Việt

  • steam-plough

    * danh từ

    cày hơi