steam-colour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-colour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-colour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-colour.

Từ điển Anh Việt

  • steam-colour

    /'sti:m,kʌlə/

    * danh từ

    màu in (vào vải) bằng hơi