staty anemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staty anemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staty anemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staty anemia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staty anemia

    * kỹ thuật

    y học:

    thiếu máu da sạm