statistology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statistology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statistology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statistology.

Từ điển Anh Việt

  • statistology

    /,stætis'tɔlədʤi/

    * danh từ

    thống kê học