stating rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stating rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stating rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stating rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stating rate

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tốc độ khởi động