state-church nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state-church nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state-church giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state-church.

Từ điển Anh Việt

  • state-church

    * danh từ

    nhà thờ được thừa nhận là quốc giáo