stark-naked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stark-naked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stark-naked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stark-naked.

Từ điển Anh Việt

  • stark-naked

    * tính từ

    trần như nhộng