stark-lunelund effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stark-lunelund effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stark-lunelund effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stark-lunelund effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stark-lunelund effect

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiệu ứng Stark-Lunelund (phân cực ánh sáng)