star-studded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star-studded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star-studded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star-studded.

Từ điển Anh Việt

  • star-studded

    * tính từ

    có nhiều diễn viên nổi tiếng góp măt, có nhiều diễn viên nổi tiếng đóng vai