star-dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star-dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star-dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star-dust.

Từ điển Anh Việt

  • star-dust

    /stɑ:dʌst/

    * danh từ

    vầng sao xa mờ

    vẻ mung lung mơ màng; trạng thái mung lung mơ màng