star-chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star-chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star-chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star-chamber.

Từ điển Anh Việt

  • star-chamber

    * danh từ

    (sử học) hội đồng cơ mật

    * tính từ

    thuộc hội đồng cơ mật