staphylotomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staphylotomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staphylotomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staphylotomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staphylotomy

    * kỹ thuật

    thủ thuật cắt lưỡi gà

    y học:

    thủ thuật cắt u lồi mắt