staphyloncus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staphyloncus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staphyloncus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staphyloncus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • staphyloncus

    * kỹ thuật

    y học:

    u lưỡi gà, sưng lưỡi gà