staphylea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staphylea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staphylea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staphylea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • staphylea

    a genus of small trees or shrubs of the family Staphylaceae

    Synonyms: genus Staphylea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).