staminode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staminode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staminode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staminode.

Từ điển Anh Việt

  • staminode

    * danh từ

    nhịp lép, thui