stalwartness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stalwartness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stalwartness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stalwartness.

Từ điển Anh Việt

 • stalwartness

  /'stɔ:lwətnis/

  * danh từ

  tầm vóc vạm vỡ

  tính can đảm; tính kiên quyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stalwartness

  Similar:

  stoutness: the property of being strong and resolute