stalactiform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stalactiform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stalactiform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stalactiform.

Từ điển Anh Việt

  • stalactiform

    /stə'læktifɔ:m/

    * tính từ

    có hình chuông đá, có hình vú đá