stakhanovism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stakhanovism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stakhanovism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stakhanovism.

Từ điển Anh Việt

  • stakhanovism

    /stæ'hɑ:nəvizm/

    * danh từ

    phong trào thi đua năng suất cao (ở Liên xô)