squashing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squashing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squashing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squashing.

Từ điển Anh Việt

  • squashing

    * danh từ

    sự ép; đè bẹp; chen chúc nhau