squarness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squarness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squarness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squarness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • squarness

    * kỹ thuật

    độ chính xác

    cơ khí & công trình:

    độ vuông