spot-face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spot-face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spot-face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spot-face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spot-face

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khoét mặt

    tiện mặt tựa