sporogeny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sporogeny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sporogeny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sporogeny.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sporogeny

    * kỹ thuật

    y học:

    sự phát triển của bào tử