splinting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

splinting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm splinting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của splinting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • splinting

    * kỹ thuật

    y học:

    sự đặt nẹp