splenosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

splenosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm splenosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của splenosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • splenosis

    * kỹ thuật

    y học:

    tình trạng hiện diện mảnh lách màng bụng