spinulose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spinulose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spinulose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spinulose.

Từ điển Anh Việt

  • spinulose

    /,spainju'lifərəs/ (spinulose) /'spainjulous/ (spinulous) /'spainjuləs/

    * tính từ

    (thực vật học) có gai nhỏ

    (động vật học) có gai nhỏ; có ngạnh nhỏ