sphygmic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sphygmic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sphygmic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sphygmic.

Từ điển Anh Việt

  • sphygmic

    * tính từ

    thuộc mạch