spewy soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spewy soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spewy soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spewy soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spewy soil

    * kỹ thuật

    đất đầm lầy