spewer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spewer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spewer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spewer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spewer

    Similar:

    vomiter: a person who vomits

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).