span-roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

span-roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm span-roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của span-roof.

Từ điển Anh Việt

  • span-roof

    * danh từ

    nhà hai mái dốc cân nhau