spadicose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spadicose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spadicose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spadicose.

Từ điển Anh Việt

  • spadicose

    /spei'diʃəs/ (spadicose) /spadicose/

    * tính từ

    có bông mo; thuộc loại có bông mo