sorb-able nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorb-able nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorb-able giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorb-able.

Từ điển Anh Việt

  • sorb-able

    /sɔ:b'æpl/

    * danh từ

    quả thanh lương trà ((cũng) sorb)