soppiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soppiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soppiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soppiness.

Từ điển Anh Việt

  • soppiness

    * danh từ

    tính chất ẩm ướt; tính chất đẫm nước, tính chất sũng nước

    tính sướt mướt, tính ủy mị (tình cảm)