sontag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sontag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sontag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sontag.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sontag

    United States writer (born in 1933)

    Synonyms: Susan Sontag

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).