solutrean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solutrean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solutrean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solutrean.

Từ điển Anh Việt

  • solutrean

    Cách viết khác : solutrian