solutizer-tannin process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solutizer-tannin process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solutizer-tannin process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solutizer-tannin process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solutizer-tannin process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quy trình solutizer-tannin