soft-spot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft-spot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft-spot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft-spot.

Từ điển Anh Việt

  • soft-spot

    * danh từ

    sự yếu ớt về tình cảm; chỗ yếu về tình cảm