sofa-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sofa-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sofa-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sofa-bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sofa-bed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đi van g

    kiêm giường