snugly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snugly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snugly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snugly.

Từ điển Anh Việt

 • snugly

  * phó từ

  một cách ấm cúng và thoải mái

  gọn gàng và khít khao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • snugly

  fitting closely

  the vest fit snugly

  safely protected

  concealed snugly in his hideout

  warmly and comfortably sheltered

  sitting snugly by the fireside while the storm raged