sniffing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sniffing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sniffing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sniffing.

Từ điển Anh Việt

 • sniffing

  /'snifiɳ/

  * tính từ

  khụt khịt, sổ mũi

  * danh từ

  sự khụt khịt

  chứng sổ mũi