sniffily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sniffily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sniffily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sniffily.

Từ điển Anh Việt

  • sniffily

    * phó từ

    xem sniffy