snakefly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snakefly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snakefly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snakefly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • snakefly

    predatory insect of western North America having a long necklike prothorax

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).