snag-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snag-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snag-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snag-boat.

Từ điển Anh Việt

  • snag-boat

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tàu để nhổ cây, cừ (trên sông)