small-particle pollution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

small-particle pollution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm small-particle pollution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của small-particle pollution.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • small-particle pollution

    air pollution caused by fine particles of soot (as from power plants or diesel engines)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).