slug-abed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slug-abed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slug-abed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slug-abed.

Từ điển Anh Việt

  • slug-abed

    /'slʌgə,bed/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) người hay dậy trưa, người lười biếng