slubbing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slubbing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slubbing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slubbing.

Từ điển Anh Việt

  • slubbing

    * danh từ

    cuộn sợi